การทดสอบ servo บน bash shell ใน raspberry pi

Posted by on June 3, 2014 in Raspberry Pi | 0 comments

การทดสอบ servo บน bash shell ใน raspberry pi

การทดสอบ บน shell ใน ครับ

#netural
echo 1=150 > /dev/servoblaster
echo 0=150 > /dev/servoblaster

#go right max = 250
echo 1=180 > /dev/servoblaster

#go left min  = 50
echo 1=150 > /dev/servoblaster

#go up  max = 80
echo 0=80 > /dev/servoblaster

#go down  min = 220
echo 0=220> /dev/servoblaster

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *