การเข้ารหัส และถอดรหัส แบบ RSA ด้วย php (openssl)

การเข้ารหัส และถอดรหัส แบบ RSA ด้วย php (openssl)

การเข้ารหัส และถอดรหัส RSA ด้วย php (openssl)
อันดับแรก ต้อง generate คู่คีย์ขึ้นมาก่อน (public key และ private key)

Read More